Några av 2020 års våtmarker

Nedan följer ett urval av färdiga våtmarker sedan starten av företaget. 

Lindbomossen, Askersund

Förvandlingen av Lindbomossen, Askersund från mosse till öppna vattenspeglar. Under våren 2020 har över 40 000 m3 jord schaktas ur för att skapa ett vatten på cirka 4 ha, alldeles intill Askersund. Tidigare var området en vide- och albeväxt mosse som numer är öppna vattenspeglar med kuperade, betade omgivningar. Ett kul samarbete med Askersunds kommun och Hirsikangas Schakt. 

Söderby träsk, Bogesund, Åkersberga

Ny våtmark för ökad gäddlek och förbättrad växtnäringsrening på Söderby gård. 

Under hösten/vintern 2019/2020 har en grund våtmark återställts. Total areal blir närmare 10 hektar, medräknat själva Söderby träsk som är ett 7 ha stort al- och björkkärr.

Kring själva träsket så har 2,5 hektar öppna våtmarksytor skapats genom dämning och urschaktning.  I mars däms vattnet upp och gäddor och andra fiskar kan vandra vandra upp i våtmarken. Under april-maj kommer gäddynglen växa till sig i de grunda vattenmiljöerna. Under juni sänks vattnet igen så att åkermarkerna runtomkring ska kunna brukas på ett bra sätt. När våtmarken torrläggs simmar ynglena ut i havsvikarna nedanför, där de kommer att stärka upp rovfiskbeståndet framöver. 

Stora Lundby,   Vallentuna

Delar av den gamla Ybelsholmssjön, intill Hargån, har under sensommaren återskapats genom att man grävt ur 1 ha stor yta intill ån. Tanken är att åns vatten ska brädda in i våtmarken som därmed får både en växtnäringsfunktion och kommer att gynna biologisk mångfald i området. Runt våtmarken kommer gårdens kor att beta markerna. 

Våtmark intill Bäsinge, Avesta

På strandängen intill Bäsingen har en låg och bred invallning runt området skapat ett 1,5 ha stort, grunt vatten. När det är högvatten under våren-försommaren är hela våtmarken full. En mindre yta i mitten om 0,4 ha grävts ur med 50 cm för att bilda lite djupare partier. Efter midsommar kommer nivåerna att sänkas en del så de yttre grunda områdena torkar upp och kan betas av korna. Reglering av vattnet sker med ett tömningsrör med ett 90-graders vinkelrör på. NÄr röret vrids ned kan vattnets nivåer sänkas med 50 cm.  

© Copyright Sören Eriksson Naturvård AB