Våtmarksspecialisten 

i Mälardalen!

Jag har arbetat med våtmarker och vatten i över 10 års tid i Mälardalen och har hittills medverkat till ett 80-tal anlagda våtmarker. Jag gör projekteringar av allt från små fosfordammar och växtnäringsfällor till större fågelvåtmarker och sjörestaureringar. Hos mig får du hjälp från idé hela vägen till färdig våtmark!     


.


 

Tomtsätter våtmark vid Runtuna, Nyköping. Anlagd 2017

Tjänster

Jag är specialist på våtmarker men utför även andra naturvårdsuppdrag . 

Projektering av våtmarker


Jag hjälper markägare hela vägen från idé till färdig våtmark. Det omfattar arbete med att:

  • lokalisera lämplig plats att anlägga på   
  • mäta in i fält och höjdmodellera
  • designa och projektera våtmarken
  • ta fram en projekteringskarta i TOPOCAD   
  • beräkna budgeten   
  • projektleda byggnationen av våtmarken ansöka om de tillstånd som behövs     
  • ansöka om anläggningsstöd och andra finansieringsmöjligheter

MKB:er


När en större våtmark ska byggas eller en åtgärd med stor miljöpåverkan ska genomföras så behöver en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram. Det sker via en samrådsprocess med myndigheter och berörda sakägare/ närboende. Det leder fram en slutlig ansökan till Miljödomstolen. 

 
Jag tar hand om hela processen fram till färdigt domslut. 

Naturvårdsinventeringar


Jag utför naturvärdes- och fågelinventeringar inriktat på odlingslandskapet och vattenmiljöer.
Det ger en bra koll på skyddsvärda arter och värdefulla nyckelement som finns i området.

Inventeringarna kompletteras oftastmed lämpliga åtgärdsförslag eller skötselplaner.

© Copyright Sören Eriksson Naturvård AB